สวทช. แนะผู้ผลิตเครื่องสำอาง ตื่นตัวรับ GMP ก่อนกม.บังคับใช้

สวทช. แนะผู้ผลิตเครื่องสำอาง ตื่นตัวรับ GMP ก่อนกม.บังคับใช้ 


เครื่องสำอาง ตามความหมายจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะกับผิวกายภายนอกเท่านั้น เช่น ผิวหนัง ริมฝีปากและในช่องปาก เส้นผม เล็บ หรือใช้เพื่อความสะอาดในชีวิตประจำวัน เช่น ขจัดคราบเหงื่อไคล สิ่งสกปรกที่ผิวกาย เส้นผม รวมทั้งใช้เพื่อระงับกลิ่นกาย แต่งกลิ่นหอมใช้เพื่อปกป้องหรือส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี ปรับแต่งให้แลดูดี โดยที่ไม่สามารถไปมีผลต่อโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ใดๆของร่างกายมนุษย์


มนุษย์ทุกคน ย่อมต้องเคยใช้หรือสัมผัสเครื่องสำอางโดยตรงกับร่างกาย ดังนั้นมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องสำอางเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง 

สำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยา (อย.)จึงคาดว่าจะออกกฎหมายบังคับใช้ในเรื่อง "หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง" (Good Manufacturing Practice: GMP) ในปี 2551 ซึ่งหากกฎหมายนี้เกิดขึ้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางจำเป็นต้องปรับตัว พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมรับกับการแข่งขันที่จะมีเพิ่มขึ้นตามมา 

วิธีการที่ดีในการผลิต(Good Manufacturing Practice; GMP)เครื่องสำอาง มีข้อกำหนดทางจุลชีววิทยาตามGMPในการผลิตเครื่องสำอางที่ดีนั้นมีหลายประการ อาทิ ข้อกำหนดทางจุลชีววิทยา โดยบุคคลาการในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาควรมีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสมทั้งประสบการณ์และการฝึกอบรมของพนักงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างระบบอากาศ จำเป็นต้องสามารถควบคุมความสะอาดได้ เช่น ห้องหรือบริเวณสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ห้องชั่งวัตถุดิบ ห้องผสม หรือห้องบรรจุ บริเวณเก็บอุปกรณ์การผลิตที่สะอาดแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมความสะอาดด้านเชื้อจุลินทรีย์ด้วย รวมทั้งระบบน้ำที่ใช้ในสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง การออกแบบและติดตั้งต้องใช้วัสดุที่เหมาะสมและปลอดภัย เช่น วัสดุที่ใช้ต้องไม่เป็นที่สะสมของเชื้อจุลินทรีย์ หรือสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอมในน้ำและทนต่อการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ หรือวัสดุต้องไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำนั้นๆ 

กรณีที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มีห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา พื้นที่การออกแบบ และการจัดวางวัสดุในห้องนี้ต้องเหมาะสม โดยเฉพาะพื้น ผนัง เพดาน รวมทั้งวัสดุที่ใช้ต้องทำความสะอาดง่าย และมีพื้นที่สำหรับเปลี่ยน สวมทับเสื้อผ้าก่อนเข้าห้องตรวจสอบและมีระบบป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก หรือมีระบบการระบายอากาศและความชื้นที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ชุดในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องสะอาด กรณีมีห้องตรวจสอบความปราศจากเชื้อให้ใช้ชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสมและผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ ต้องมีจำนวนเพียงพอและความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับวิธีทดสอบตำรับเครื่องสำอางที่ผลิต มีบันทึกแสดงชื่อ ชนิด ชื่อผู้ผลิต หมายเลขเครื่อง วันเดือนปีที่ซึ้อของ เครื่องมือ ตลอดจนวันเดือนปีที่มีการสอบเทียบ การซ่อมแซมและการปรับปรุงรักษา รวมทั้งสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ สารมาตรฐาน มีบันทึกซึ่งแสดงชื่อสาร ผู้ผลิต รุ่นที่ผลิต วันที่รับ วันสิ้นอายุ(ถ้ามี) วันที่เปิดใช้ครั้งแรก ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบในการรับและเปิดใช้ครั้งแรก หรือต้องมีใบอนุญาตในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

ด้านการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ จำเป็นต้องมีวิธีการเตรียมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีบันทึกการเตรียมซึ่งแสดงรายละเอียดต่างๆเช่น ชื่อ ครั้ง วันที่ ปริมาณของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ วันที่ปราศจากเชื้อ รวมทั้งลายมือชื่อผู้รับผิดชอบในการทำให้ปราศจากเชื้อ และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อต้องมีการตรวจสอบความเหมาะสมของอาหารเลี้ยงเชื้อทุก lot ในโรงงานหรือห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ เช่น หน่วยงานของรัฐหรือมหาวิทยาลัย หรือในห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง ISO/IEC 17025 เป็นต้น

 

Visitors: 2,659,172